Thorsminde Vandværk

Regulativ for andelsselskabet Thorsminde Vandværk

1. Grundlag for regulativet

1.1 Dette regulativ er i henhold til §55 i Lov nr. 299 af 26. juni 1978 om lov om vandforsyning udfærdiget af Ulfborg-Vemb Kommune efter forhandling med vandværkets bestyrelse. Regulativet er godkendt af Thorsminde Vandværks generalforsamling den 25.02.1992.

1.2 Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede vandmestre er fastsat i henhold til lov nr. 132 af 13. april 1962 med senere ændringer om visse forhold vedrørende gas-, vand- og afløsinstallationer og dertil hørende kloakledninger. 

1.3 Vandværket ejes og drives af Andelsselskabet Thorsminde Vandværk. Dette regulativs bestemmelser administreres af vandværkets bestyrelse, hvis afgørelsen kan indbringes for kommunalbestyrelsen samt i medfør af vandforsyningslovens §23 for amtsrådet, jfr. dog vandforsyningslovens §4.

Ændring af bestyrelsens afgørelse kan også foretages af kommunalbestyrelsen på eget initiativ eller af amtsrådet jfr. dog lovens §4, uanset om der er nedlagt påstnad herom. 

1.4 Vandværkets bestyrelse vælges af en generalforsamling i henhold til selskabets vedtægt. 

1.5 Vanværket har tilladelse til indvinding af grundvand i medfør af vandforsyningsloven. 

2. Ret til forsyning med vand

2.1 Enhver grundejer/lejer inden for vandværkets forsyningsområde har ret til at blive optaget som medlem af vandværket og ret til at få indlagt vand til almindeligt husholdningsbrug, almindeligt landbrug og anden erhvervsvirksomhed, der benytter vand i mindre omfang, mod betaling af det i takstbladet fastsatte anlægsbidrag og iøvrigt på de vilkår, som er fastsat i dette regulativ. 

2.2 Vand til erhvervsvirksomhed, der benytter vand i større omfang, og vand til sprinkleranlæg, kan kun ventes leveret i den udstrækning, som ydeevnen af vandværkets anlæg tillader, eventuelt mod betaling af særligt anlægsbidrag og særlig afgift. 

Kræver et sådant forbrug en forøgelse af anlæggets ydeevne, bestemmer vandværket, om og på hvilke vilkår forsyningen kan etableres. 

2.3 Enhver grundejer/lejer, hvis ejendom er tilsluttet vandværkets ledningsnet, er forpligtet til at være medlem af vandværket.

Vandværket kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen om medlemspligt og træffer i så fald nærmere bestemmelse om vilkårene for vandleveringen. 

2.4 Etablering af vandindlæg fra vandværket som reserve for en ejendoms eget vandindvindingsanlæg kan normalt ikke ventes tilladt. 

Vandværket kan dog i undtagelsestilfælde give tilladelse hertil på særlige vilkår. 

2.5 Dersom forudsætningerne for det fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan vandværket forlange, at grundejeren/lejeren skal betale den til ændringen svarende forøgelse af anlægsbidraget. 

2.6 Grundejeren/lejeren skal underrette evt. brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativets bestemmelser.

3. Forsyningsledninger

3.1 Findes der ikke forsyningsledning i gaden eller vejen udfor ejendommen, som har ret til at få indlagt vand, kan forsyningsledning lægges i gaden eller vejen af vandværket. 

Udgifterne hertil betales af de grundjere/lejere, der herved opnår forsyning, idet fordelingen foretages i forhold til ejendommens brug.

Vandværket kan forlange, at de grundejere/lejere, der ønsker vand indlagt, stiller fornøden sikkerhed for betalingen og står i forskud med bidragene for de grundejere/lejere, der eventuelt ikke ønsker forsyning på anlægstidspunktet.

Ved eventuelle senere tilslutninger forfalder de pågældende grundejeres/lejeres bidrag med rentetillæg. De indkomne beløb fordeles mellem de oprindeligt tilsluttede grundejere/lejere i forhold til de indbetalte forskud. Vandværket overtager det forrentede forskudsbeløb, når 30% er tilsluttet ledningen, dog mindst 3 forbrugere. Ved anlæg af forsyningsledninger under 3 forbrugere optages en forhandling mellem vandværk og forbrugere i hvert enkelt tilfælde. 

Hvis der er et udstykningsforetagende, der ønsker forsyningsledningen anlagt, kan vandværket forlange, at udstykningsforetagendet afholder udgifterne til forsyningsledningen og forud stiller sikkerhed for betalingen. Såfremt et flertal af de grundejere, der ønsker forsyning, elelr et udstykningsforetagende forlanger det, skal vandværket udbyde arbejdet med lægning af forsyningsledningerne i licitation.

3.2 Brandhaner på forsyningsledninger anbringes efter kommunens anvisning og for dennes regning. 

3.3 Uanset grundejernes/lejernes betaling for anlæg af forsyningsledninger ejes og vedligeholdes disse af vandværket, der tillige har den fulde dispositionsret over dem. 

Vandværket kan i særlige tilfælde bestemme, at omlægning af en forsyningsledning som følge af en vajregulering skal betales af de grundejere/lejere, som er årsag til omlægningen. 

Brandhaner ejes og vedligeholdes af kommunen. 

3.4 Såfremt forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg og benyttelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på de repektive ejendomme.

16. Betaling af afgifter mv. 

16.1 Alle vandafgifter mv. opkræves halv. elelr kvartårlig og svares af den ejer, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom eller af vedkommende døsbo eller konkursbo. 

16.2 Afgifterne opkræves af den, der har fuldmagt hertil fra vandværket. Sker betalingen ikke inden en fastsat frist efter forfaldsdag, har vandværket ret til at lukke for vandtilførslen til ejendommen. Genåbning finder derefter først sted, når de skyldige beløb med påløbne strafrenter er betalt. For genåbning betales et gebyr, der fastsættes af vandværket. 

16.3 Anlægsbidrag, bidrag til forsyningsledninger samt betaling for stikledningsarbejde opkræves af den, der har fuldmagt hertil fra vandværket. Sker betaling ikke indenfor 1 måned efter forfaldsdag, har vandværket ret til at nægte tilslutning eller, hvis tilslutning har fundet sted, at lukke for vandtilførslen til ejendommen. Med hensyn til genåbning forhold man sig som anført under 16.2. 

17. Straffebestemmelser

17.1 Overtrædelse af påbud eller forbud, som er givet af vandværkets bestyrelse i medfør af 4.4, 4.6, 5.3, 5.4, 5.5 sidste punktum, 7.4, 8.1, 12.2 og 14.2 jfr. 12.2, straffes med bøde efter vanforsyingslovens §66, stk. 1 og 2, jfr. §52, stk. 2, §53, stk. 3, 2. pkt. og 57.

Efter vandforsyningslovens §66, stk. 2 og 3 straffes på samme måde den, der overtræder 9.1 eller modvirker adgang til en ejendom i strid med 9.2.

Efter vandforsyningslovens §66, stk. 2, jfr. §38, straffes på samme måde den, der overtræder regulativets 5.1 og 5.2.

Sager herom vil blive behandlet som politisager. 

17.2 Den, der uden autorisation udfører arbejde ved installationer og ledninger mv., som er omfattet af bestemmelserne i lov nr. 132 af 13. april 1962, straffes efter §14 med bøde. 

På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som ikke efter loven er berettiget dertil. 

18. Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft den 25.02.1992.

Godkendt i Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11.05.1993.