Regulativ

 1. Grundlag for regulativet
  1. Dette regulativ er i henhold til §55 i Lov nr. 299 af 26. juni 1978 om lov om vandforsyning udfærdiget af Ulfborg-Vemb Kommune efter forhandling med vandværkets bestyrelse. Regulativet er godkendt af Thorsminde Vandværks generalforsamling den 25.02.1992.

  2. Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede vandmestre er fastsat i henhold til lov nr. 132 af 13. april 1962 med senere ændringer om visse forhold vedrørende gas-, vand- og afløsinstallationer og dertil hørende kloakledninger.

  3. Vandværket ejes og drives af Andelsselskabet Thorsminde Vandværk. Dette regulativs bestemmelser administreres af vandværkets bestyrelse, hvis afgørelsen kan indbringes for kommunalbestyrelsen samt i medfør af vandforsyningslovens §23 for amtsrådet, jfr. dog vandforsyningslovens §4.

   Ændring af bestyrelsens afgørelse kan også foretages af kommunalbestyrelsen på eget initiativ eller af amtsrådet jfr. dog lovens §4, uanset om der er nedlagt påstnad herom.

  4. Vandværkets bestyrelse vælges af en generalforsamling i henhold til selskabets vedtægt.

  5. Vanværket har tilladelse til indvinding af grundvand i medfør af vandforsyningsloven.

 2. Ret til forsyning med vand

  1. Enhver grundejer/lejer inden for vandværkets forsyningsområde har ret til at blive optaget som medlem af vandværket og ret til at få indlagt vand til almindeligt husholdningsbrug, almindeligt landbrug og anden erhvervsvirksomhed, der benytter vand i mindre omfang, mod betaling af det i takstbladet fastsatte anlægsbidrag og iøvrigt på de vilkår, som er fastsat i dette regulativ.

  2. Vand til erhvervsvirksomhed, der benytter vand i større omfang, og vand til sprinkleranlæg, kan kun ventes leveret i den udstrækning, som ydeevnen af vandværkets anlæg tillader, eventuelt mod betaling af særligt anlægsbidrag og særlig afgift.

   Kræver et sådant forbrug en forøgelse af anlæggets ydeevne, bestemmer vandværket, om og på hvilke vilkår forsyningen kan etableres.

  3. Enhver grundejer/lejer, hvis ejendom er tilsluttet vandværkets ledningsnet, er forpligtet til at være medlem af vandværket.

   Vandværket kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen om medlemspligt og træffer i så fald nærmere bestemmelse om vilkårene for vandleveringen.

  4. Etablering af vandindlæg fra vandværket som reserve for en ejendoms eget vandindvindingsanlæg kan normalt ikke ventes tilladt.

   Vandværket kan dog i undtagelsestilfælde give tilladelse hertil på særlige vilkår.

  5. Dersom forudsætningerne for det fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan vandværket forlange, at grundejeren/lejeren skal betale den til ændringen svarende forøgelse af anlægsbidraget.

  6. Grundejeren/lejeren skal underrette evt. brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativets bestemmelser.

 3. Forsyningsledninger

  1. Findes der ikke forsyningsledning i gaden eller vejen udfor ejendommen, som har ret til at få indlagt vand, kan forsyningsledning lægges i gaden eller vejen af vandværket.

   Udgifterne hertil betales af de grundjere/lejere, der herved opnår forsyning, idet fordelingen foretages i forhold til ejendommens brug.

   Vandværket kan forlange, at de grundejere/lejere, der ønsker vand indlagt, stiller fornøden sikkerhed for betalingen og står i forskud med bidragene for de grundejere/lejere, der eventuelt ikke ønsker forsyning på anlægstidspunktet.

   Ved eventuelle senere tilslutninger forfalder de pågældende grundejeres/lejeres bidrag med rentetillæg. De indkomne beløb fordeles mellem de oprindeligt tilsluttede grundejere/lejere i forhold til de indbetalte forskud. Vandværket overtager det forrentede forskudsbeløb, når 30% er tilsluttet ledningen, dog mindst 3 forbrugere. Ved anlæg af forsyningsledninger under 3 forbrugere optages en forhandling mellem vandværk og forbrugere i hvert enkelt tilfælde.

   Hvis der er et udstykningsforetagende, der ønsker forsyningsledningen anlagt, kan vandværket forlange, at udstykningsforetagendet afholder udgifterne til forsyningsledningen og forud stiller sikkerhed for betalingen. Såfremt et flertal af de grundejere, der ønsker forsyning, elelr et udstykningsforetagende forlanger det, skal vandværket udbyde arbejdet med lægning af forsyningsledningerne i licitation.

  2. Brandhaner på forsyningsledninger anbringes efter kommunens anvisning og for dennes regning.

  3. Uanset grundejernes/lejernes betaling for anlæg af forsyningsledninger ejes og vedligeholdes disse af vandværket, der tillige har den fulde dispositionsret over dem.

   Vandværket kan i særlige tilfælde bestemme, at omlægning af en forsyningsledning som følge af en vajregulering skal betales af de grundejere/lejere, som er årsag til omlægningen.

   Brandhaner ejes og vedligeholdes af kommunen.

  4. Såfremt forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg og benyttelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på de repektive ejendomme.

 4. Stikledninger til og med stophane

  1. Indlæg eller afbrydelse af stikledning fra forsyningsledning til og med stophaner udføres ved vandværkets foranstaltning for grundejerens/lejerens regning.

   Vandværket kan forlange, at der ved samlede udstykninger i forbindelse med anlæg af forsyningsledninger udføres stikledninger til og med stophane til de enkelte grunde, således at udstykningsforetagendet afholder udgifterne herved og forud stiller sikkerhed for betalingen.

   Vandværket kan fastsætte takster for udførelse af stikledningsarbejder.

  2. Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning, og der vil i almindelighed kun blive tilladt een stikledning til hver ejendom.

   Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade.

  3. I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af vandværket og skal tinglyses på de respektive ejendomme ved grundejernes/lejernes foranstaltning og på deres bekostning.

  4. Vandværket kan kræve stikledningen til en ubenyttet ejendom afbrudt ved forsyningsledningen for grundejerens/lejerens regning.

  5. Stikledningen tilhører den pågældende grundejer/lejer, men vedligeholdelsen af stikledningen frem til stophanen vil blive foretaget af vandværkets foranstaltning og for vandværkets regning.

   Grundejerne/lejerne skal omgående give vandværket meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledningen. Brugeren af et vandindlæg skal snarest anmelde enhver fejl til ejeren/lejeren.

  6. Vandværket kan forlange en stikledning omlagt, hvis der sker udstykning, ændringer i forbruget, foretages ombygningsarbejde på ejendommen eller lignende. En sådan omlægning henhører ikke under almindelig vedligeholdelse og må derfor betales af grundejeren/lejeren.

   Tilsvarende gælder, hvis grundejeren/lejeren selv ønsker stikledningen omlagt.

   Omlægning af stikledningen som følge af vejregulering bekostes af grundejeren/lejeren, medmindre andet bestemmes af vandværket.

   Omlægning af stikledningen alene som følge af omlægning af forsyningsledningen bekostes dog af vandværket.

 5. Stikledning efter stophane og vandinstallationer på privat grund (vandindlæg)

  1. Alt arbejde ved stikledning efter stophane og vandindstallationer på privat grund eller lejet grund skal udføres af autoriserede vandmestre, jfr. 1.2, og i overenstemmelse med de til enhver tid gældende forskrifter.

  2. Apparater, filtre og armaturer m.v., der tilsluttes vandledningsnettet, skal være godkendt af boligministeriets godkendelsesudvalg for vand- og afløbsmateriel.

  3. Finder vandværket, at trykforholdene i en ejendom kan ventes at blive utilfredsstillende, kan det forlange, at der opstilles et trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens ledningsnet efter vandværkets nærmere forskrifter, med ved grundjerens/lejerens foranstaltning og for hans regning.

  4. Ved ombygning af en ejendom kan vandværket forlange, at vandindlægget ændres, når dette skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.

  5. Vandindlægget skal benyttes og vedligeholdes på god og forsvarlig måde. Ved opståede eller formodede utætheder eller andre fejl skal grundejeren eller lejeren snarest tilkalde en autoriseret vandmester, der snarest skal bringe vandindlægget i en forskriftsmæssig stand for grundejerens/lejerens regning. Brugeren af ejendommen skal snarest anmelde sådanne fejl til ejeren.

   Dersom fejlen har haft betydning for ejendommens vandforbrug, skal grundejeren/lejeren underette vandværket om forholdet.

   De af vandværket påbudte sikkerhedsforanstaltninger, blandt andet til sikring mod forurening af vandet, skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden vandværkets tilladelse.

   Grundejeren/lejeren skal holde ubenyttede installationer aflukket og tømt for vand. Vandværket kan forlange installationer i ubenyttede bygninger afbrudt på forskriftsmæssig måde.

  6. Når en grundejer/lejer forsømmer de forpligtelser, som efter ovenstående påhviler ham med hensyn til et vandindlæg, kan vandværket lade arbejdet udføre på hans bekostning.

 6. Ansøgning

  1. Forinden noget arbejde vedrørende nye installationer eller ændringer i eller udvidelser af bestående installationer påbegyndes, skal vandværkets og kommunens tilladelse være indhentet.

   Ansøgning herom samt om indlæg, afbrydelse eller ændring af stikledning indgives enten på Dansk Vandtekniks Forenings normalblanketter eller på vandværkets særlige blanketter, der udleveres vederlagsfrit.

   Ansøgningen skal blandt andet indeholde oplysning om vandforbrugets størrelse og art, f.eks. husholdningsbrug eller erhvervsbrug.

 7. Bestemmelser vedrørende opretholdelse af tryk og forsyning

  1. Vandværket skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredstillende forsyningsforhold, men har dog ingen pligt over for grundejerne/lejerne til at holde noget mindstetryk i vandledningsnettet ud til de enkelte ejendomme.

  2. Ved aflukning af vandledninger vil der normalt blive givet grundejerne/lejerne eller deres repræsentanter et rimelig varsel, men vandværket kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.

  3. Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, underkaste sig de ulemper, der måtte opstå som følge af ledningsbrud, strømsvigt eller anden force majeur eller som følge af ledningslukninger, reperationer og udskyldning af ledninger.

  4. Vandværket kan, uden at der fra nogen side kan gøres krav på erstatning herfor, træffe foranstaltninger til indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, når det finder, at vandværkets drift gør det nædvendigt.

 8. Vandspild

  1. Vandspild må ikke forekomme. Det er ikke tilladt at lade vandhaner løbe til ingen nytte, enten det sker forsætligt eller ved skødesløshed, og i det hele taget at benytte vand til andet formål end det, der med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de af vandværket tilladte installationer.

   Anvendelse af rindende vand til køleformål må ikke finde sted, medmindre der er givet særlig tilladelse hertil af vandværket.

  2. Såfremt vandspild forgår fra ledning uden måler, kan forbruget forlanges betalt af grundejeren/lejeren udover den almindelige vandafgift. Forbruget vil i så fald blive fastsat ved vandværkets skøn.

 9. Vandværkets adgang til oplysninger og til eftersyn af vandinstallationer

  1. Enhver ejer/lejer eller bruger af en ejendom, hvori vand er indlagt, skal på forlangende give vandværket alle oplysninger om forbrugets størrelse.

  2. For at kunne kontrollere forbruget og efterse, at vandindstallationerne holdes i god og forskriftsmæssig stand, og at der ikke finder vandspild sted, skal repræsentanter for vandværket - mod forevisning af legitimation - have uhindret adgang til erhvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer.

   Grundejeren/lejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.

 10. Brug af vand fra brandhaner

  1. Bortset fra brand- og andre nødstilfælde må der ikke, uden forud indhentet tilladelse i hvert enkelt tilfælde fra vandværket og kommunen, bruges vand fra brandhaner.
 11. Afregningsmåden for vandforbruget

  1. Levering af vand til almindeligt husholdningsbrug, til landbrug og til erhvervsvirksomhed, der benytter vand i mindre omfang, sker normalt på basis af faste afgifter.

   Levering af vand til erhvervsvirksomhed, der benytter vand i større omfang, og til andre formål, bortset fra brandslukningsformål, sker normalt gennem måler.

   Vandværket afgør i de enkelte tilfælde, om levering skal ske på basis af faste afgifter eller gennem måler.

  2. Levering af vand til midlertidigt brug, f.eks. til byggebrug, sker på basis af faste udgifter.

   Vandværrket kan dog i særlige tilfælde bestemme, at leveringen skal ske gennem måler.

  3. For sprinkeranlæg, overrislingsanlæg og lignende, som er tilsluttet vandværkets ledningsnet uden måler, og som normalt ikke medfører noget vandforbrug, betales en fast afgift.

 12. vandmåler

  1. I hver ejendom må normalt kun anbringes en måler.

  2. Måleren anbringes ved grundejerens/lejerens foranstaltning og på hans bekostning. Den udlånes af vandværket mod en fast årlig afgift. Måleren forbliver vandværkets ejendom.

   Anbringelsen skal foretages af vandværket eller ved en autoriseret vandmester på et sted, der er godkendt af vandværket. Måleren skal til stadighed være let tilgængelig, let udskiftelig og bekvem af aflæse. Målerbrønde skal ved grundejerens/lejerens foranstaltning holdes rene og tømt for vand.

  3. Vandmålerens størrelse og type bestemmes af vandværket ud fra et skøn over forbruget i vedkommende ejendom. Skønnet udøves blandt andet på grundlag af de oplysninger, som grundejeren/lejeren har givet om omfanget af installationen, vandforbruget til erhvervsvirksomhed m.v.

  4. Vandværket kan, såfremt måleren ikke passer til forbruget, kræve målerinstallationen ændret og måleren byttet med en måler af passende størrelse på grundejerens/lejerens bekostning.

  5. Vandmålere vedligeholdes af vandværket for egen regning. Grundejeren/lejeren er erstatningspligtig over for vandværket i alle tilfælde, hvor måleren bortkommer, ødelægges eller beskadiges, f.eks. ved vold, brand, frost m.v., alene med undtagelse af beskadigelser, som skyldes slid og ælde.

   Vandværket er berretiget til når som helst for egen regning at foretage udskiftning af måleren.

   Grundejeren/lejeren må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved målerudskiftning.

  6. De plomber, der er anbragt på måleren af vandværket eller af målerfabrikanten, må kun brydes af vandværket. Hvis plomberingen brydes af uvedkommende, og måleren i den anledning efterses og istandsættes, skal dette betales af grundejeren/lejeren.

  7. Opdager grundejeren/lejeren, at der er utætheder eller andre fejl ved en vandmåler, skal han snarest give vandværket meddelelse herom. Brugeren af en ejendom skal snarest anmelde konstraterede fejl til ejeren.

   Forsøg på optøning af en frossen måler må ikke foretages.

 13. Fejlvisning

  1. Hvis en måler kommer i uorden, vil forbruget for det tidsrum, hvori måleren har været i uorden, blive beregnet efter vandværkets skøn efter forud indhentet udtalelse fra grundejeren.

  2. Vandværket kan forlange at afprøve en måler, og grundejeren/lejeren kan ved skriftlig henvendelse til vandværket forlange at få måleren prøvet. Måleren regnes at vise rigtig, når den visning ved 1/2 og 1/4 belastning ikke afviger mere end 5% fra den virkelige gennemløbsmængde, og prøveudgifterne afholdes i sø fald af den, der har ønsket afprøvningen.

   Hvis fejlen er større en 5%, afholdes prøveudgifterne af vandværket, og har måleren i så fald vist for meget, foretages en nedsættelse af det målte forbrug med en konstateret fejlprocent for det tidsrum, vandværket skønner, at målerens fejlvisning har fundet sted. Har måleren derimod vist for lidt eller er gået i stå, forholder man sig som anført i 13.1.

 14. Bimålere

  1. En grundejer/lejer kan få tilladelse til for egen regning at opsætte bimålere til brug for erhvervsvirksomhed. I øvrigt aflæses bimålere normalt ved grundejernes foranstaltning, og eventuelle uoverenstemmelser mellem grundejer og lejer om bimålerens aflæsning og visning er vandværket uvedkommende. Vandværket har dog til enhver tid ret til at aflæse bimåleren.

  2. Bimåleren anskaffes af og tilhører grundejeren. 12.2-4 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til målerens anbringelse, størrelse og type. Grundejeren skal til enhver tid vedligeholde måleren på god og forsvarlig måde. Ved opståede utætheder eller andre fejl skal grundejeren straks lade foretage den fornødne reparation for egen regning og snarest give vandværket meddelelse herom. Grundejeren skal forevise prøveattest for nyanskaffede og reparerede målere. Brugeren skla meddele fejl til ejeren. Optøning af måleren må ikke foretages.

  3. 13.2 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til afprøvning af bimålere, dog at prøveudgifterne, hvis fejlen er større end 5%, afholdes af grundejeren. 13.1-2 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til regulering af målingsresultater af hensyn til det offentlige.

 15. Takster og afgifter

  1. Takster for anlægsbidrag, andre takster og løbende afgifter fremgår af det til enhver tid gældende takstblad, der vederlagsfrit udleveres fra vandværket kontor.

   Takster og vandafgifter fastsættes af vandværket og skal være godkendte af kommunalbestyrelsen.

   Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid, efter klage eller på eget initiativ, træffe bestemmelse om ændring af taksterne og afgifterne. Dens afgørelse herom kan indbringes for amtsrådet, jfr. dog vandforsyningslovens §4.

 16. Betaling af afgifter mv.

  1. Alle vandafgifter mv. opkræves halv. elelr kvartårlig og svares af den ejer, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom eller af vedkommende døsbo eller konkursbo.

  2. Afgifterne opkræves af den, der har fuldmagt hertil fra vandværket. Sker betalingen ikke inden en fastsat frist efter forfaldsdag, har vandværket ret til at lukke for vandtilførslen til ejendommen. Genåbning finder derefter først sted, når de skyldige beløb med påløbne strafrenter er betalt. For genåbning betales et gebyr, der fastsættes af vandværket.

  3. Anlægsbidrag, bidrag til forsyningsledninger samt betaling for stikledningsarbejde opkræves af den, der har fuldmagt hertil fra vandværket. Sker betaling ikke indenfor 1 måned efter forfaldsdag, har vandværket ret til at nægte tilslutning eller, hvis tilslutning har fundet sted, at lukke for vandtilførslen til ejendommen. Med hensyn til genåbning forhold man sig som anført under 16.2.

 17. Straffebestemmelser

  1. Overtrædelse af påbud eller forbud, som er givet af vandværkets bestyrelse i medfør af 4.4, 4.6, 5.3, 5.4, 5.5 sidste punktum, 7.4, 8.1, 12.2 og 14.2 jfr. 12.2, straffes med bøde efter vanforsyingslovens §66, stk. 1 og 2, jfr. §52, stk. 2, §53, stk. 3, 2. pkt. og 57.

   Efter vandforsyningslovens §66, stk. 2 og 3 straffes på samme måde den, der overtræder 9.1 eller modvirker adgang til en ejendom i strid med 9.2.

   Efter vandforsyningslovens §66, stk. 2, jfr. §38, straffes på samme måde den, der overtræder regulativets 5.1 og 5.2.

   Sager herom vil blive behandlet som politisager.

  2. Den, der uden autorisation udfører arbejde ved installationer og ledninger mv., som er omfattet af bestemmelserne i lov nr. 132 af 13. april 1962, straffes efter §14 med bøde.

   På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som ikke efter loven er berettiget dertil.

 18. Ikrafttrædelse

  Dette regulativ træder i kraft den 25.02.1992.

  Godkendt i Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11.05.1993.