Vedtægter

§1

Selskabet er et andelsselskab ved navn “Thorsminde Vandværk”. Dets hjemsted er Ulfborg-Vemb Kommune og værneting retten i Ringkøbing.

§2

Selskabets formål er at drive et vandværk til forsyning af beboerne i vandværkets naturlige forsyningsområde.

§3

For skadesløs betaling af de af selskabets optagne lån samt for selskabets gæld iøvrigt hæfter andelshaverne én for alle og alle for én. Bestyrelsen kan med forpligtende virkning for selskabet optage lån samt pantsætte ejendom.

§4

Selskabets andelshavere er de ejendomsbesiddere og lejere af grunde, som er medlem af Thorsminde Vandværk. Hvert hus eller ejendom giver en andel og én stemme.

§5

Afstår en andelshaver sin ejendom, har køberen ret til at indtræde som andelshaver imod, at han overtager sælgerens rettigheder og forpligtelser af enhver art overfor vandværket. En andelshaver kan kun udtræde af selskabet, efter at han har betalt den hans andel påhvilende del af selskabets nettogæld på udtrædelsestidspunktet, og han har intet ktrav på andel i selskabets aktiver.

§6

Til forrentning og amortisation af lån, vedligeholdelse, driftsudgifter og andre for værkets drift nødvendige udgifter betaler andelshaverne en årlig afgift, der med bindende virkning for andelshaverne fastsættes af bestyrelsen og godkendes af kommunalbestyrelsen.

§7

Vandafgifterne indbetales halvårsvis forud 1. april og 1. oktober. Er afgiften ikke betalt senest en måned efter forfaldstid, kan bestyrelsen standse vandtilførslen til vedkommende ejendom i henhold til vandværkets regulativ. Andelshaveren betaler de en eventuel genåbning forbunde omkostninger, ligesom han uanset afbrydelsen fremdeles hæfter solidarisk for selskabets gæld.

§8

Alle nye installationer, såvel hus installationer som stik fra hovedledningerne, betales i henhold til værkets regulativ. Vandværket har til enhver tid ret til at undersøge og på andelshaverens bekostning vedligeholde de i en ejendom lagte ledninger. Tilslutninger til ledningsnettet samt reperationer og forandringer af installationen må ikke uden bestyrelsens samtykke foretages af andre end de af værket godkendte installatører. (alle autoriserende vvs-mestre) Kun ved bestyrelsens samtykke og mod en af bestyrelsen for hvert tilfælde fastsat årlig afgift er det tilladt at benytte vand til fabriks- og næringsbrug eller at benytte ledninger, slanger, render eller lignende havevanding.

§9

Andelshaverne må ikke forsyne eller lade ikke-andelshavere forsyne sig med vand fra værkets ledninger uden bestyrelsens samtykke. For overtrædelse heraf kan bestyrelsen ikende vedkommende andelshaver en bøde. Vandspild må ikke forekomme jfr. herom regulativet §8.

§10

Selskabets anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen. Et 1 års forløb afgår henholdsvis 3 og 2 bestyrelsesmedlemmer efter tur.

Bestyrelsen vælger selv sin formand. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.

§11

Bestyrelsen har den daglige ledelse af selskabet og er ansvarlig for selskabets midler, for vedligeholdelse og pasning af selskabets anlæg og at selskabet drives på forsvarlig måde, herunder tegning af nødvendige forsikringer.

§12

Bestyrelsen holder møde så ofte, formanden skønner det nødvendigt. Endvidere kan to af bestyrelsens medlemmer kræve bestyrelsesmøde indkaldt til drøftelse af et af dem opgivet emne eller dagsorden. Over bestyrelsesmøder skal føres en forhandlingsprotokol, hvori indføres alle trufne afgørelser og evt. hovedindholdet af førte drøftelser. I samme protokol indføres referater fra generalforsamlinger og vedtagelser.

§13

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne har giveet møde.

§14

Selskabet tegnes af bestyrelsen. Overfor pengeinstitutter og postgiro kan bestyrelsen meddele et eller flere medlemmer prokura, ligesom der kan meddeles specialprokura.

§15

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.

Årlig generalforsamling afholdes hvert år i februar måned efter forudgående indkaldelse til andelshaverne ved brev eller annoncering i lokalt blad med mindst 4 dages varsel. Generalforsamlingen skal afholdes indefor vandværkets forsyningsomrdåe (så vidt muligt).

I indkaldelser skal angives dagsorden for generalforsamlingen, som skal indeholde:

  1. Valg af dirigent

  2. Beretning

  3. Aflæggelse af regnskab

  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

  5. Valg af to revisorer

  6. Behandling af indkomne forslag

  7. Eventuelt.

§16

Alle generalforsamlingsbeslutninger tages ved simpelt flertal af de mødte andelshavere.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer samt beslutning om selskabets opløsning kræves dog, at mindst halvdelen af andelshaverne er til stede, og at mindst 3/4 af de mødte andelshavere stemmer for forslaget. - Kan sådant flertal ikke opnås på den første generalforsamling, er forslaget dog vedtaget, såfremt der på en ny generalforsamling, der afholdes 8 dage derefter, opnås et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte andelshavere.

Indkaldelse til evt. ny generalforsamling til endelig behandling af forslag om ændring af lovene eller selskabets oplæsning kan ske i forbindelse med indkaldelse til første generalforsamling.

Bestemmelserne om andelshavernes solidariske hæften for selskabets forpligtelser kan ikke ændres af nogen generalforsamling.

Stemme kan afgives ved fuldmagt, dog ikke mere en 5 stemmer pt. befuldmægtiget.

§17

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet eller når mindst 20 andelshavere indgiver skriftlig anmodning herom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne.

Når begæring om ekstraordinær generalforsamling er fremsat, er det bestyrelsens pligt at indkalde hertil senest 30 dage efter begæringens fremkomst til bestyrelsen.

§18

Selskabets regnskabsår er 1. januar - 31. december.

§19

Såfremt det vedtages at opløse selskabet, skal dog de andelshavere, der har stemt imod opløsningen, være berettiget til - med samtykke af selskabets kreditorer - at overtage selskabets aktiver i den foreliggende tilstand mod samtidig at overtage alle selskabets forpligtelser med solidarisk hæften.

Opløsning af selskabet kan dog ikke vedtages uden samtykke af Ulfborg-Vemb Kommune, såfremt Kommunen er kautionist for optagne lån.

Således godkendt af Thorsminde Vandværk den 25.02.1992

Således vedtaget af udvalget for Teknik og Miljø på møde den 11.05.1993.